Perfect Gym System

Warunki świadczenia usług

 

Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki) określają zakres oraz warunki świadczenia usług przez Perfect Gym Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie ( Perfect Gym) za pośrednictwem platformy Perfect Gym on-line.

Stosownie do przypadku, zalogowanie się do platformy internetowej Perfect Gym i dokonanie rejestracji, zawarcie Umowy Przewodniej lub wypełnienie Formularza Zamówienia i przesłanie Formularza Zamówienia do Usługodawcy, oznacza akceptację niniejszych Warunków i wyrażenie zgody na przestrzeganie zawartych w nich warunków i postanowień. Logując się do platformy internetowej Perfect Gym, wypełnienie rejestracji, zawarcie Umowy Przewodniej lub wypełnienie Formularza Zamówienia i przesłanie Formularza Zamówienia do Usługodawcy w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby prawnej, niniejszym oświadczasz oraz zapewniasz, że posiadasz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych w zakresie wypełniania warunków Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli nie dysponujesz odpowiednim umocowaniem, nie masz prawa zalogować się do platformy internetowej Perfect Gym, wypełnić rejestracji, zawrzeć Umowy Przewodniej ani wypełnić Formularza Zamówienia i przesłać Formularza Zamówienia do Usługodawcy i zaakceptować Warunków, użytkować Systemu, ani korzystać z Usług od Usługodawcy i będziesz również ponosić odpowiedzialność wobec Usługodawcy za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z podejmowaniem takich działań bez odpowiedniego umocowania.

1. Definicje

Terminy zdefiniowane w niniejszych Warunkach mają następujące znaczenia:

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, składająca się z, odpowiednio:

 • a) tylko niniejszych Warunków;
 • b) niniejszych Warunków wraz z Umową Przewodnią; lub
 • c) niniejszych Warunków wraz z Formularzem Zamówienia.

Czas Rzeczywistej Dostępności Usług – określany w minutach czas w stosunku rocznym, w którym Usługi są rzeczywiście dostępne dla Klienta, tj. całkowity czas, w którym w stosunku do danego Klienta nie zachodziły awarie krytyczne, o których mowa w punkcie 6.2 niniejszych Warunków.

List Zmieniający – list zmieniający określony jako taki w punkcie 8.2 niniejszych Warunków.

Dzień Roboczy – każdy dzień z wyjątkiem: każdej soboty, każdej niedzieli, każdego dnia będącego dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce lub każdego dnia, w którym instytucje bankowe w Polsce i Usługodawca są zamknięte dla biznesu.

Informacje Poufne – jakiekolwiek informacje dotyczące działalności drugiej Strony, otrzymane lub ujawnione w związku z Umową, które nie były ujawnione do wiadomości publicznej oraz co do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; do Informacji Poufnych należą, między innymi informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne drugiej Strony lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla drugiej Strony

Zobowiązanie do Zachowania Poufności – obowiązek zdefiniowany jako taki w punkcie 15.4 niniejszych Warunków.

Klient – podmiot, który, odpowiednio, planuje zawrzeć lub zawarł Umowę z Usługodawcą

Konto Klienta – indywidualne konto Klienta zakładane po dokonaniu rejestracji za pomocą Systemu, umożliwiające Klientowi dostęp do Systemu i do Usług, dostępne po podaniu loginu i hasła.

Usługi Dodatkowe – usługi świadczone przez Usługodawcę w związku z Systemem, inne niż te świadczone na mocy niniejszych Warunków i regulowane odrębnymi warunkami dotyczącymi Usług Dodatkowych.

Pierwsza Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie należne od i płatne przez Klienta na rzecz Usługodawcy, określone i zdefiniowane w punkcie 9.2 Warunków

Umowa Przewodnia – odrębna, pisemna umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Klientem w zakresie świadczenia Usług.

Własność Intelektualna – wszelkie Prawa Własności Intelektualnej przysługujące Usługodawcy w odniesieniu do Systemu, lub powstałe w trakcie projektowania i rozwoju Systemu, w tym oprogramowanie, kody źródłowe, fragmenty kodu źródłowego, bazy danych, skrypty, rejestry, instrukcje, dokumenty, specyfikacje, plany, pozycje programowe, obliczenia oraz rysunki, stanowiące Prawa Własności Intelektualnej Usługodawcy w ramach ogólnej koncepcji oraz funkcjonowania Systemu, a także Informacje Poufne Usługodawcy.

Prawa Własności Intelektualnej – wszelkie prawa własności intelektualnej podlegające lub niepodlegające rejestracji, w tym między innymi (lecz nie wyłącznie) następujące prawa:

 • a) patenty, prawa autorskie, prawa z topografii układów scalonych, wzory przemysłowe oraz wzory użytkowe, znaki towarowe i wszelkie prawa do zachowania poufności informacji poufnych; oraz
 • b) wszelkie wnioski lub prawa do wnioskowania o rejestrację któregokolwiek z praw, o których mowa w powyższym punkcie a).

Lokalizacja – klub sportowy, obiekt sportowy lub inny rodzaj obiektu Klienta.

Minimalna Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie należne od i płatne przez Klienta na rzecz Usługodawcy, określone i zdefiniowane w punkcie 9.1 niniejszych Warunków.

Miesiąc – okres czasu od określonego dnia w jednym miesiącu do:

 • a) dnia numerycznie odpowiadającemu temu dniu w następnym miesiącu, pomniejszony o jeden dzień; lub

 • b) ostatni dzień następnego miesiąca, jeżeli taki następny miesiąc nie ma dnia odpowiadającego numerowi dnia, o którym mowa w punkcie a) powyżej.

Formularz Zamówienia – osobna, pisemna umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca świadczenia Usług zawierana w drodze przyjęcia i podpisania przez Usługodawcę formularza zamówienia podpisanego już przez Klienta i przesłanego do Usługodawcy.

Pierwotny Okres Obowiązywania Umowy – oznaczony okres, na który Umowa zostaje pierwotnie zawarta, określony, stosownie do przypadku, w;

 • a) potwierdzającej wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę do Klienta, o której mowa w punkcie 4.6 niniejszych Warunków;

 • b) Umowie Przewodniej; lub

 • c) Formularzu Zamówienia,

i zdefiniowany jako taki w punkcie 8.1 niniejszych Warunków.

Strona – strona Umowy, odpowiednio Usługodawca lub Klient, zaś Strony oznaczają zarówno Usługodawcę, jak i Klienta.

Okres Płatności – oznacza okres płatności składający się z odpowiedniej liczby Okresów Abonamentowych, za które płatność musi być dokonana przez Klienta zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym w, odpowiednio, potwierdzającej wiadomości e-mail Usługodawcy przesłanej do Klienta, o której mowa w punkcie 4.6 niniejszych Warunków, Umowie Przewodniej lub Formularzu Zamówienia.

Cennik – cennik Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu dostępny na stronie www.perfectgym.com/pl/pg-pricing.

Usługa lub Usługi – poszczególne usługi dostarczane przez Usługodawcę za pośrednictwem Systemu, zgodnie z punktem 5 niniejszych Warunków, nie stanowiące Usług Dodatkowych.

Poziom Dostępności Usług – procentowy stosunek Czasu Rzeczywistej Dostępności Usług do Czasu Dostępności Usług.

Czas Dostępności Usług – całkowita ilość czasu wyrażona w minutach w stosunku rocznym, w którym Usługi powinny być dostępne; jednakże przy obliczaniu Czasu Dostępności Usług nie bierze się pod uwagę niedostępności Usług z powodów, o których mowa w punkcie 6.8 niniejszych Warunków.

Usługodawca – podmiot świadczący Usługi objęte Umową, wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków.

Opłata Abonamentowa – Pierwsza Opłata Abonamentowa i wszelkie inne wynagrodzenia należne od i płatne przez Klienta na rzecz Usługodawcy na podstawie punktu 9 niniejszych Warunków, które w Pierwotnym Okresie Obowiązywania Umowy nie może być niższe niż Minimalna Opłata Abonamentowa.

Okres Abonamentowy – okres abonamentu, za który Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej na rzecz Usługodawcy zgodnie z punktem 9 niniejszych Warunków, równy jednemu Miesiącowi.

Kolejny Okres Obowiązywania Umowy – okres jednego roku, na który Umowa jest automatycznie przedłużana po upływie, odpowiednio, Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub odpowiedniego Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy zgodnie z punktem 8 niniejszych Warunków i zdefiniowany jako taki w punkcie 8.2 niniejszych Warunków.

System – platforma internetowa udostępniana przez Usługodawcę Klientowi na Stronie Internetowej w modelu Software as a Service, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi Klientowi.

Okres Obowiązywania Umowy – Pierwotny Okres Obowiązywania Umowy, Kolejny Okres Obowiązywania Umowy i/lub odrębny ustalony okres uzgodniony między Stronami w Liście Zmieniającym lub zgodnie z zapisem w punkcie 8.4 niniejszych Warunków, w trakcie którego/których Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Klienta.

Warunki – niniejsze warunki świadczenia usług.

Strona Internetowa – www.perfectgym.com

2. Postanowienia ogólne

2.1 Świadczenie Usług w ramach Systemu rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Usługodawcę płatności za udzielenie dostępu do Systemu. Umowa zostaje zawarta w dacie:

 • a) zarejestrowania Konta Klienta oraz zaakceptowania Warunków przez Klienta;
 • b) podpisania Umowy Przewodniej przez Strony, jeżeli Strony podpiszą Umowę Przewodnią; lub
 • c) przyjęcia i podpisania Formularza Zamówienia przez Usługodawcę, jeżeli Klient podpisze i prześle taki Formularz Zamówienia do Usługodawcy.

2.2 Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Warunków.

2.3 Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca i, odpowiednio, Klient niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

 • a) zawiera Umowę jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą; oraz
 • b) będzie korzystał z Usług świadczonych mu przez Usługodawcę w ramach Umowy wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

2.4 System udostępniany jest Klientowi przez Stronę Internetową.

3. Warunki techniczne świadczenia Usług

W celu korzystania z Systemu, Klient musi posiadać komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1 (lub nowszą wersją) i z zainstalowaną przeglądarką internetową, z dostępem do Internetu, a także konta poczty elektronicznej. Korzystanie z Systemu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Obsługa plików cookies powinna być włączona. Rekomendowana szybkość łącza internetowego wynosi 10Mb/s.

4. Rejestracja Konta Klienta i zawarcie Umowy

4.1 Rejestracja Konta Klienta i zawarcie Umowy odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez:

 • a) zarejestrowanie Klienta do platformy Prefect Gym on-line i wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej;
 • b) zawarcie Umowy Przewodniej przez Klienta z Usługodawcą; lub
 • c) przyjęcie i podpisanie przez Usługodawcę Formularza Zamówienia, który został podpisany i przesłany do Usługodawcy przez Klienta

po czym następuje aktywacja Konta Klienta nie później niż 7 dni od daty podjęcia przez Klienta czynności, o których mowa w, odpowiednio, punkcie a), b) lub c) powyżej.

4.2 W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej, Klient musi wypełnić dostępny na Stronie Internetowej formularz rejestracyjny oraz ustanowić dla siebie hasło. Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności nazwę firmy Klienta, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy mający siedzibę w Polsce podają numer NIP), numer REGON (w przypadku przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce), pełny adres kontaktowy wraz z nazwą kraju, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane kontaktowe osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakt Klienta z Usługodawcą.

4.3 W procesie wspomnianej rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej Klient musi zaakceptować Warunki.

4.4 Po dokonaniu rejestracji, na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem założenia Konta Klienta oraz z linkiem aktywacyjnym. Konto Klienta zostanie aktywowane nie później niż w terminie określonym w punkcie 4.1 niniejszych Warunków.

4.5 Po aktywowaniu Konta Klienta, Klient będzie miał możliwość zalogowania się do Konta Klienta i wybrać pakiet Usług, który zamierza kupić w zakresie Usług. Po wyborze pakietu Klient zostanie przekierowany na stronę internetową, gdzie Klient będzie mógł dokonać płatności za Usługi lub zostanie przekazana Klientowi informacja, w jaki sposób Klient może zapłacić Usługodawcy należne wynagrodzenie.

4.6 Po dokonaniu płatności, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy, a Klient będzie uprawniony do rozpoczęcia korzystania z Usług.

4.7 W przypadku zawierania Umowy poprzez:

 • a) podpisanie Umowy Przewodniej, informacja o możliwych metodach płatności zostanie przekazana podczas podpisywania Umowy Przewodniej. Po zaksięgowaniu płatności za Usługi związane z Lokalizacją/Lokalizacjami na rachunku bankowym Usługodawcy, na adres e-mail Klienta podany we wniosku rejestracyjnym o świadczenie Usług w formie Załącznika 1 w Umowie Przewodniej i przesłanym przez Klienta do Usługodawcy w dniu zawarcia Umowy, wysłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem założenia Konta Klienta wraz z linkiem aktywacyjnym
 • b) przyjęcie i podpisanie Formularza Zamówienia przez Usługodawcę, który to Formularz Zamówienia został wcześniej podpisany i przesłany przez Klienta do Usługodawcy, informacja o możliwych metodach płatności zostanie przekazana Klientowi w Formularzu Zamówienia. Po zaksięgowaniu płatności za Usługi związane z Lokalizacją/Lokalizacjami na rachunku bankowym Usługodawcy, na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia, wysłana zostanie wiadomość e-mail potwierdzająca utworzenie Konta Klienta wraz z linkiem aktywacyjnym.

W obu powyżej wskazanych przypadkach Klient będzie mógł ustawić swoje hasło do Konta Klienta, uzyskując dostęp do linku aktywacyjnego.

4.8 W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, Umowie Przewodniej lub Formularzu Zamówienia, w szczególności (lecz nie wyłącznie) danych rozliczeniowych Klienta lub innych danych wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury Klientowi, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o tych zmianach, jednak nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty dokonania takich zmian, wysyłając wiadomość e-mail zawierającą zmienione dane na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli po takim powiadomieniu zostaną wprowadzone dalsze zmiany w danych Klienta, Klient musi również powiadomić Usługodawcę o tych zmianach w terminie i w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4.9 Strony zgadzają się, że jeżeli Klient nie dokona zgłoszenia zgodnie z punktem 4.8 niniejszych Warunków:

 • a) Usługodawca będzie mógł polegać na danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, Umowie Przewodniej, Formularzu Zamówienia lub, w stosownych przypadkach, w najnowszym powiadomieniu określonym w punkcie 4.8 niniejszych Warunków; oraz
 • b) wszelka komunikacja pomiędzy Usługodawcą i Klientem za pomocą takich danych będzie uważana za skuteczną i skutecznie przekazaną Klientowi.

5. Zakres Usług

5.1 Na mocy Umowy Usługodawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w zależności od wyboru Klienta może świadczyć następujące Usługi dla Klienta:

 • a) przyznanie Klientowi zdalnego dostępu do Systemu;

 • b) administracja Systemu i przechowywania w Systemie danych wprowadzonych lub przesłanych przez Klienta, w tym przetwarzanie danych osobowych klientów Klienta;

 • c) zapewnienia konserwacji i wsparcia Systemu; oraz

 • d) udostępniania materiałów edukacyjnych, instrukcji i bazy wiedzy dotyczących korzystania z Systemu.

Niektóre dodatkowe usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy i niniejszych Warunków są lub mogą podlegać dodatkowej opłacie płatnej przez Klienta zgodnie z, odpowiednio, Cennikiem, Umową Przewodnią lub Formularzem Zamówienia, co Klient to uznaje i akceptuje.

5.2 Klient może zezwolić swoim pracownikom i wykonawcom upoważnionym przez Klienta do korzystania z Usług i jest odpowiedzialny za korzystanie przez nich Usług zgodnie z Umową. W tym zakresie Klient ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Umowy przez takich pracowników lub kontrahentów Klienta

5.3 System służy do wspomagania zarządzaniem Lokalizacją/Lokalizacjami, umożliwiając między innymi zarządzanie personelem, sprzętem, pomieszczeniami, relacjami z klientami Lokalizacji, pobierania płatności od klientów Lokalizacji, zarządzanie członkostwami, punktami sprzedaży, gospodarką magazynową. Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących funkcjonalności Systemu (w tym do tych, które podlegają dodatkowej opłacie przez Klienta) można uzyskać na stronie internetowej www.perfectgym.com/pl/pg-pricing

5.4 Na wniosek Klienta, Usługodawca może, ale nie będzie zobowiązany do:

 • a) organizowania szkoleń pracowników Klienta z obsługi i korzystania z Systemu; lub

 • b) świadczenia innych usług (np. obsługa konfiguracji, raporty niestandardowe, zmiany partii/masy, instalacja stacji roboczych, aktualizacje szablonu wiadomości e-mail/ dokumentu) związane z wdrożeniem i korzystaniem po wdrożeniu z Systemu,

a takie usługi nie będą wchodziły w skład Usług i będą wykonywane przez Usługodawcę za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w oddzielnej ofercie od Usługodawcy.

6. Konserwacja i wsparcie Systemu

6.1 Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi ciągłości świadczenia Usług poprzez zapewnienie prawidłowego działania Systemu w Okresie Obowiązywania Umowy, pod warunkiem, że Klient korzysta z Systemu zgodnie z rekomendacjami technicznymi wskazanymi przez Usługodawcę.

6.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.3 niniejszych Warunków, Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu usunięcia awarii Systemu, które Klient zgłosił Usługodawcy, zgodnie z poniższymi zasadami:

Rodzaj problemu Opis

Limit czasowy usunięcia problemu

Błąd Krytyczny

Stan Systemu uniemożliwiający korzystanie z jego wszystkich lub podstawowych funkcjonalności i nie ma sposobu na obejście problemu, tj.:

- Przetwarzanie płatności elektronicznych

- Pobieranie opłat członkowskich

- Kontrola dostępu na wejściu do Lokalizacji

- Zakup produktów w Lokalizacji

- Zakup i rezerwacja usług lub produktów online

Do 24 godzin od daty otrzymania przez Usługodawcę odpowiedniego powiadomienia o awarii od Klienta
Awaria znacząca

Awarie, które znacząco utrudniają, ale nie uniemożliwiają korzystania (nie ma możliwości zastosowania rozsądnego obejścia i dotyczy większości użytkowników) z najważniejszych funkcjonalności Systemu, tj.:

- Przetwarzanie płatności elektronicznych

- Pobieranie opłat członkowskich

- Kontrola dostępu na wejściu do Lokalizacji

- Zakup produktów w Lokalizacji

- Zakup i rezerwacja usług lub produktów online

- Generowanie dokumentów księgowych, a także dokumentów używanych do rozliczeń podatkowych

- Problemy związane z zarządzaniem umowami członków Lokalizacji

Do 4 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Usługodawcę odpowiedniego powiadomienia o awarii od Klienta

Usterka

Awarie i usterki, które ograniczają użytkowanie, jeśli funkcjonalność systemu ogranicza się do ograniczonej grupy użytkowników, istnieje uzasadnione obejście.

Do 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę odpowiedniego powiadomienia o usterce od Klienta

Drobne usterki

Usterki, które nie zakłócają funkcjonowania Systemu i poszczególnych funkcji lub w niewielkim stopniu je zakłócają

Najbliższa aktualizacja zbiorcza Systemu

6.3 Awarie lub błędy systemu należy zgłaszać na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w panelu administracyjnym Konta Klienta w godzinach wskazanych w panelu administracyjnym, niezwłocznie, w ciągu 48 godzin od momentu zauważenia przez Klienta takich awarii lub usterek w Systemie, ale w każdym razie nie później niż 3 dni od daty wystąpienia takich awarii lub usterek w Systemie. Zgłaszanie awarii lub usterek Systemu musi zawierać typ i opis awarii. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju powiadomienia po weryfikacji.

6.4 Powiadomienie o awarii zostanie potwierdzone przez Usługodawcę pocztą elektroniczną. Terminy na usunięcie awarii Systemu są liczone od momentu ich prawidłowego zgłoszenia Usługodawcy. Przykład odpowiedniego powiadomienia można znaleźć w następującej karcie pomocy: www.perfectgym.com/pl/contact.

6.5 Usługodawca zobowiązuje się, że przez cały Okres Obowiązywania Umowy, Klient otrzyma niezbędne wsparcie, obejmujące udzielanie porad i konsultacji dotyczących działania i użytkowania Systemu. Klient będzie upoważniony do złożenia Usługodawcy ogólnych zapytań, tj. doradztwa i konsultacji dotyczących działania Systemu, a także sugestii dotyczących nowych funkcjonalności lub ulepszeń, wyłącznie poprzez wysłanie takich ogólnych zapytań na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków. Usługodawca może, ale nie będzie zobowiązany, odpowiedzieć w rozsądnym terminie na wspomniane zapytania Klienta.

6.6 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 6.8, 11 i 13 niniejszych Warunków, Usługodawca zobowiązuje się, że Poziom Dostępności Usług będzie wynosił 99,5% rocznie.

6.7 Roczny okres, dla którego obliczany będzie Czas Dostępności Usług, Czas Rzeczywistej Dostępności Usług oraz Poziom Dostępności Usług rozpocznie się dla każdego Klienta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług, jak wskazano w punkcie 4.6 oraz w punkcie 4.7 niniejszych Warunków.

6.8. Przy obliczaniu i ustalaniu terminów na usunięcie awarii lub usterek Systemu, Czasu Dostępności Usług, Czasu Rzeczywistej Dostępności Usług i/lub Poziomu Dostępności Usług, Strony nie będą brały pod uwagę ich niedostępności z powodu:

 • a) za który Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z punktami 11 oraz 13 niniejszych Warunków;

 • b) zawieszenia świadczenia Usług zgodnie z punktem 9.11 niniejszych Warunków;

 • c) każdej konserwacji i/lub modyfikacji Systemu, w przypadku których Klient został powiadomiony zgodnie z punktem 6.13 niniejszych Warunków;

 • d) uszkodzenia mechanicznego urządzeń peryferyjnych zintegrowanych z Usługami; oraz

 • e) awarii oprogramowania spowodowanych przez strony trzecie (np. bramki płatnicze zintegrowane z Usługami, systemy ERP) lub wymagające działań stron trzecich (np. publikacja aplikacji mobilnej przez Apple w sklepie App Store).

6.9 Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody poniesione z powodu niedotrzymania przez Usługodawcę Poziomu Dostępności Usług wskazanego w punkcie 6.6 niniejszych Warunków będzie ograniczona wyłącznie do świadczenia Usług Klientowi bezpłatnie w Okresach Abonamentowych przypadających w kolejnym Okresie Płatności lub kolejnych Okresach Płatności, następującym lub następujących po Okresie Płatności, w którym taka awaria wystąpiła zgodnie z poniższą tabelą. Aby uniknąć wszelkich niejasności, wskazano również gwarantowany Poziom Dostępności Usługi zgodny z punktem 6.6 niniejszych Warunków.

Poziom Dostępności Usług

Okres nieodpłatnego świadczenia Usług na rzecz Klienta

99.5% lub więcej

0 dni

98-99.4%

1 Okres Abonamentowy

95-97.9%

2 Okresy Abonamentowe

90-94.9%

6 Okresów Abonamentowych

mniej niż 90%

12 Okresów Abonamentowych

6.10 W celu skorzystania z nieodpłatnego świadczenia Usług zgodnie z punktem 6.9 powyżej, Klient musi łącznie spełnić następujące warunki:

 • a) wszystkie Opłaty Abonamentowe (o których mowa w punkcie 9 niniejszych Warunków) muszą być opłacane w sposób nieprzerwany przed datą wysłania przez Klienta wniosku do Usługodawcy, o którym mowa w punkcie b) poniżej;

 • b) Klient musi przesłać do Usługodawcy wniosek o bezpłatne korzystanie z Usług z powodu nieosiągnięcia Poziomu Dostępności Usług gwarantowanego w ramach Umowy (punkt 6.6 niniejszych Warunków). Wniosek należy przesłać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków w ciągu 30 dni od zakończenia rocznego okresu, w którym poziom dostępności usługi był niższy niż 99,5%. Wniosek o bezpłatne korzystanie z Usług powinien określać konkretne okresy i godziny, w których System nie był dostępny wraz z czasem trwania niedostępności oraz opisem niedostępności, wraz z dodatkowymi informacjami, takimi jak:
  • i) z jakiej aplikacji korzystał Klient w momencie wystąpienia problemu (PosWeb, PGM, ClientPortal, Kiosk itp.);

  • ii) czy problem dotyczył jednego konkretnego miejsca pracy, czy więcej niż jednej maszyny w Lokalizacji; w tym ostatnim przypadku, jak wielu miejsc pracy lub maszyn problem dotyczył; oraz

  • iii) czy problem wystąpił w jakiejkolwiek innej Lokalizacji Klienta; jeśli tak, to w ilu i czy inne Lokalizacje również były dotknięte takim problemem; oraz

 • c) w dacie, w której Usługodawca otrzyma wniosek Klienta, o którym mowa w punkcie b) powyżej, oraz w dacie, w której Usługodawca podejmie decyzję o świadczeniu Usług bezpłatnie Klientowi zgodnie z punktem 6.9 niniejszych Warunków, nie może występować przypadek naruszenia Umowy po stronie Klienta, w tym (ale nie wyłącznie) w zakresie zobowiązań płatniczych Klienta określonych w punkcie 9 niniejszych Warunków

6.11 W przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w punkcie 6.10 niniejszych Warunków, Usługodawca będzie świadczył Usługi bezpłatnie zgodnie z punktem 6.9 niniejszych Warunków w Okresach Abonamentowych przypadających w kolejnym Okresie Płatności lub kolejnych Okresach Płatności następującym lub następujących po Okresie Płatności, w którym wystąpiła awaria, o której mowa w punkcie 6.9 niniejszych Warunków, i jeżeli Klient nie skorzysta z takich Usług w wyznaczonym terminie, Klient nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu, odszkodowania lub płatności od Usługodawcy w tym zakresie.

6.12 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonywania Usług na czas niezbędnych przerw technicznych, które są konieczne z uwagi na konserwację lub modyfikację Systemu lub wymiany sprzętu bądź oprogramowania.

6.13 Usługodawca będzie informował Klienta o każdej planowanej przerwie w świadczeniu Usług w związku z konserwacją lub modyfikacją Systemu, w miarę możliwości, na 24 godziny przed planowaną przerwą za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w Systemie. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Systemu miały miejsce w godzinach rozsądnie najmniej uciążliwych dla Klienta.

7. Świadczenie Usług

7.1 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług za pośrednictwem Systemu na warunkach określonych w Umowie.

7.2 Używanie przez Klienta Systemu wymaga przesyłania danych i jest zależne od ponoszenia przez Klienta kosztów przesyłu danych. Klient ma świadomość i potwierdza, że Usługodawca nie świadczy żadnych usług przesyłu danych (tj. usług telekomunikacyjnych) i w celu korzystania z Systemu, Klient jest zobowiązany do zaangażowania oddzielnego podmiotu dla celów transmisji danych.

7.3 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • a) podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy, ale nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wystąpienia takiej zmiany;
 • b) prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa;

 • c) korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • d) przestrzegania Warunków i obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Systemu, w tym do poszanowania dóbr osobistych i Praw Własności Intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

 • e) podawania danych i informacji zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich; oraz

 • f) zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta Klienta oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.

7.4 Klient nie może:

 • a) przez używanie Systemu dostarczać treści o charakterze bezprawnym;

 • b) podejmować jakichkolwiek działań zmierzających do naruszenia lub prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Systemu
 • c) podejmować nieuprawnionych prób dostępu do Systemu lub dokonywania innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Systemu;
 • d) korzystać z Usług w celu nękania jakiejkolwiek osoby, spowodowania szkód lub obrażeń jakiejkolwiek osoby lub mienia;

 • e) publikować jakichkolwiek materiałów, które są fałszywe, zniesławiające, nękające lub nieprzyzwoite;

 • f) wysyłać niechcianych masowych wiadomości e-mail, spamów lub łańcuszków wiadomości;

 • g) naruszać prawa własności, lub w inny sposób naruszać obowiązujące przepisy prawa, zarządzenia lub rozporządzenia;

 • h) przeprowadzać lub ujawniać jakiegokolwiek testu porównawczego, dostępności lub testowania wydajności Usługi lub treści jakichkolwiek porad dostarczonych przez Usługodawcę lub konsultacji przeprowadzonych z Usługodawcą; oraz

 • i) wykonywać lub ujawniać wykrywania sieci, identyfikować porty i usługi, skanować słabe punkty, łamać hasła, używać zdalnego dostępu lub testować penetracyjne Usługi.

7.5 Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Usługodawcy na podstawie niniejszych Warunków, Usługodawca będzie uprawniony do podjęcia działań naprawczych, jeżeli Klient naruszy zobowiązania wynikające z punktu 7.4 niniejszych Warunków, a takie działania naprawcze mogą obejmować usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do materiałów naruszających te zasady.

7.6 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem osobom trzecim swojego loginu i hasła do Konta Klienta. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty takiego ujawnienia, powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku ujawnienia loginu oraz hasła do Konta Klienta osobie trzeciej, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszych Warunkach.

7.7 Klient nie jest uprawniony do żądania od Usługodawcy wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji Systemu, innych niż te, które są niezbędne dla Usługodawcy w celu spełnienia obowiązków określonych w punktach 6.1 oraz 6.2 niniejszych Warunków. W szczególności, Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że na podstawie Umowy Usługodawca udostępnia Klientowi System w aktualnej postaci, a jakakolwiek modyfikacja, w tym w szczególności zmiana funkcjonalności Systemu lub zmiana graficznego interfejsu użytkownika Klienta, może zostać wykonana przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zawarcia odrębnej umowy między Usługodawcą i Klientem oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia.

7.8 Klient wyraża zgodę na instalację przez Usługodawcę wszelkich aktualizacji lub modyfikacji Systemu, które w uzasadnionej opinii Usługodawcy, mają pozytywny wpływ na System, w szczególności poprzez usprawnienie działania Systemu lub dodanie nowych funkcjonalności do Systemu, modyfikując już istniejące funkcjonalności Systemu lub modyfikując graficzny interfejs użytkownika Klienta.

7.9 Usługi Dodatkowe są świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów i warunków, i w celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze Warunki nie mają zastosowania do Usług Dodatkowych. Lista Usług Dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę, dostępna jest za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta Klienta. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Dodatkowych Klient musi zawrzeć umowę na świadczenie takich Usług Dodatkowych za pośrednictwem Konta Klienta lub w drodze umowy zawieranej pisemnie.

7.10 Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy oraz logotypu lub oznaczenia Klienta na swojej stronie internetowej w celach promocyjnych lub w ofertach, prezentacjach i innych dokumentach marketingowych wysyłanych do potencjalnych klientów przez Usługodawcę.

8. Okres Obowiązywania Umowy oraz rezygnacja z Usług

8.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony wskazany, w zależności od przypadku, w potwierdzającej wiadomości e-mail od Usługodawcy, o której mowa w punkcie 4.6 niniejszych Warunków, w Umowie Przewodniej lub w Formularzu Zamówienia zaakceptowanego i podpisanego przez Usługodawcę, odpowiednio, od daty, w której:

 • a) Klient zaakceptował niniejsze Warunki, jeżeli Umowa została zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej;

 • b) Umowa Przewodnia została podpisana między Klientem a Usługodawcą; lub

 • c) Formularz Zamówienia, który został podpisany przez Klienta i przekazany Usługodawcy został zaakceptowany i podpisany przez Usługodawcę,

(the Original Term).

8.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 8.3 i 8.4 niniejszych Warunków, po upływie Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy i każdego Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, Umowa zostanie automatycznie przedłużona i będzie nadal obowiązywać Klienta i Usługodawcę przez określony czas jednego roku (Kolejny Okres Obowiązywania Umowy) i, bez wpływu na skuteczność przedłużenia, Usługodawca powiadomi Klienta o takim przedłużeniu. Usługodawca jest uprawniony do renegocjowania warunków Umowy w dowolnym czasie w Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy przesyłając Klientowi list zmieniający określający nowe warunki Umowy, odpowiednio, na adres e-mail lub adres pocztowy Klienta (List Zmieniający). Jeśli Klient:

 • a) zgadza się na nowe warunki Umowy określone w Liście Zmieniającym, powinien on wyrazić zgodę na takie warunki poprzez podpisanie Listu Zmieniającego i, odpowiednio, przesłać kopię podpisanego Listu Zmieniającego na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków lub oryginał podpisanego Listu Zmieniającego na adres pocztowy Usługodawcy wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków, nie później niż w ciągu 14 Dni Roboczych od daty otrzymania Listu Zmieniającego przez Klienta; w takim przypadku Umowa będzie dalej obowiązywała w trwającym Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy, a nowe warunki Umowy wskazane w Liście Zmieniającym będą obowiązywały Usługodawcę i Klienta od dnia otrzymania przez Usługodawcę podpisanego Listu Zmieniającego od Klienta; lub
 • b) nie zgadza się na nowe warunki Umowy określone w Liście Zmieniającym, powinien on poinformować Usługodawcę, że nie wyraża zgody na takie warunki, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków, nie później niż w ciągu 14 Dni Roboczych od daty otrzymania Listu Zmieniającego przez Klienta; w takim przypadku lub jeśli Klient nie odpowie na List Zmieniający Usługodawcy, zgodnie z paragrafem a) powyżej lub z niniejszym paragrafem b), Umowa zostanie rozwiązana z upływem Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, w którym List Zmieniający został wysłany przez Usługodawcę do Klienta.

8.3 Nie później niż do daty przypadającej na:

 • a) na 30 dni przed ostatnim dniem, odpowiednio, Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, Usługodawca będzie upoważniony do powiadomienia Klienta, że w związku ze wzrostem kosztów świadczenia Usług dla Klienta, Usługodawca nie może przedłużyć współpracy z Klientem w ramach Umowy; oraz
 • b) 3 miesiące przed ostatnim dniem, odpowiednio, Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, Klient będzie miał prawo zawiadomić Usługodawcę, że nie zamierza przedłużać współpracy z Usługodawcą w ramach Umowy.

W takich przypadkach Umowa nie będzie automatycznie przedłużona, kontynuowana ani wiążąca dla Klienta i Usługodawcy w następnym Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy, a Umowa zostanie rozwiązana w ostatnim dniu, odpowiednio, Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, w którym dokonano powiadomienia wskazanego w punkcie a) lub w punkcie b) powyżej.

8.4 Nie później niż w dacie przypadającej 3 miesiące przed ostatnim dniem, odpowiednio, Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, każda ze Stron będzie miała prawo zawiadomić drugą Stronę, że chciałaby przedłużyć współpracę z drugą Stroną na podstawie nowych warunków Umowy. Jeżeli takie nowe warunki zostaną uzgodnione między Stronami, Strony podpiszą aneks do Umowy określający takie nowe warunki przed upływem, odpowiednio, Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, a Umowa będzie obowiązywać i wiązać Strony na takich nowych warunkach.

8.5 Najpóźniej w dacie przypadającej 30 dni przed ostatnim dniem, odpowiednio, Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę, jeżeli zamierza zmniejszyć liczbę Lokalizacji korzystających z Usług lub liczbę Usług zarejestrowanych w Pierwotnym Okresie Obowiązywania Umowy lub Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy w następnym Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy i w takim przypadku Usługodawca dokona ponownego obliczenia Minimalnej Opłaty Abonamentowej będącej podstawą do obliczenia Opłaty Abonamentowej w odpowiednim Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy, jak określono w punkcie 9.2 niniejszych Warunków, chyba że co innego uzgodniono między Stronami w Liście Zmieniającym lub w umowie określonej w punkcie 8.4 niniejszych Warunków

8.6 W Okresie Obowiązywania Umowy, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając Usługodawcę, jeśli:

 • a) Poziom Dostępności Usługi jest niższy niż 90% w trzech, następujących po sobie, Okresach Abonamentowych; oraz

 • b) Usługodawca nie naprawi takiego istotnego naruszenia, o którym mowa w podpunkcie a) punktu 8.6 i jego konsekwencji, w ciągu 10 Dni Roboczych, od momentu otrzymania przez Usługodawcę powiadomienia od Klienta, o takim istotnym naruszeniu. Forma powiadomienia Usługodawcy przez Klienta, jest opisana w punkcie 6.3 niniejszych Warunków.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Klienta zgodnie z niniejszym punktem 8.6, odpowiednio:

 • a) Usługodawca będzie uprawniony do zatrzymania Opłat Abonamentowych zapłaconych przez Klienta; oraz

 • b) Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy niezapłaconych Opłat Abonamentowych, w wysokości odpowiadającej Usługom świadczonym przez Usługodawcę na rzecz Klienta do upływu terminu wskazanego w Wypowiedzeniu, o którym mowa powyżej.

8.7 W Okresie Obowiązywania Umowy Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając o tym Klienta:

 • a) w przypadku naruszenia Umowy przez Klienta, w szczególności (lecz nie wyłącznie) naruszenia, takiego jak brak zapłaty kwot należnych i płatnych przez Klienta na rzecz Usługodawcy na podstawie Umowy lub niedopełnienie przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy; oraz
 • b) jeżeli Klient nie naprawi takiego naruszenia i jego konsekwencji w ciągu 10 Dni Roboczych po wystąpieniu takiego naruszenia.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym punktem 8.7, odpowiednio:

 • a) Usługodawca będzie uprawniony do zatrzymania Opłat Abonamentowych zapłaconych przez Klienta; oraz

 • b) Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy niezapłaconych Opłat Abonamentowych za wszystkie Okresy Abonamentowe wchodzące w skład całego Okresu Obowiązywania Umowy.

8.8 Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli świadczenie Usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zostanie zakończone, bez żadnej odpowiedzialności wobec Klienta.

9. Wynagrodzenie

9.1 Z tytułu świadczenia Usług, Klient zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy, w każdym Okresie Abonamentowym w zakresie każdej Lokalizacji i każdej Usługi (Opłata Abonamentowa), która w Pierwotnym Okresie Obowiązywania Umowy nie może być niższa od kwoty równej łącznej kwocie:

 • 1. Pierwszej Opłaty Abonamentowej; oraz

 • 2. Całkowitej kwoty każdego dodatkowego wynagrodzenia płatnego przez Klienta na rzecz Usługodawcy za każdą dodatkową Lokalizację, która zamierza korzystać lub korzystającą z Usług lub każdą dodatkową Usługę dodaną przez Klienta zgodnie z punktem 9.8 niniejszych Warunków (Minimalna Opłata Abonamentowa).

9.2 Pierwsza Opłata Abonamentowa za Lokalizację i każdą Usługę za pierwszy Okres Abonamentowy w Pierwotnym Okresie Obowiązywania Umowy będzie płatna przez Klienta na rzecz Usługodawcy w odpowiedniej wysokości określonej odpowiednio w Cenniku, Umowie Przewodniej lub Formularzu Zamówienia (Pierwsza Opłata Abonamentowa). Jeśli Umowa zostanie automatycznie przedłużona na Kolejny Okres Obowiązywania Umowy zgodnie z punktem 8.2 niniejszych Warunków, z zastrzeżeniem warunków określonych w Liście Zmieniającym, postanowień punktu 8.4 i postanowień punktu 9.8 niniejszych Warunków, Opłata Abonamentowa za Lokalizację i każdą Usługę za Okres Abonamentowy w każdym Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy będzie równa Minimalnej Opłacie Abonamentowej powiększonej o kwotę równą 7% Minimalnej Opłaty Abonamentowej, jednak w stosownych przypadkach, zostanie także wzięte pod uwagę ponowne obliczenie Minimalnej Opłaty Abonamentowej dokonane zgodnie z punktem 8.5 niniejszych Warunków.

9.3 W każdym przypadku Opłata Abonamentowa zależeć będzie w szczególności od początkowo zarejestrowanego numeru Lokalizacji Klienta korzystających z Usług na początku Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy oraz od nowych Lokalizacji Klienta korzystających z Usług w danym Okresie Abonamentowym podczas trwania Okresu Obowiązywania Umowy oraz będzie ustalone przez Usługodawcę w dniu wystawienia faktury lub daty płatności.

9.4 Aktualnie obowiązujący Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.perfectgym.com/pl/pg-pricing. Klient może uiszczać Opłatę Abonamentową za pośrednictwem serwisu płatności internetowej lub przelewem na konto bankowe Usługodawcy określone w Umowie lub konto bankowe Usługodawcy wskazane na fakturze wystawionej Klientowi.

9.5 O ile nie uzgodniono inaczej z Usługodawcą, Opłata Abonamentowa będzie naliczana i pobierana z góry za każdy Okres Abonamentowy i będzie płatna przez Klienta za każdy Okres Płatniczy zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym w, odpowiednio, potwierdzającej wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę do Klienta, o której mowa w punkcie 4.6 niniejszych Warunków, Umowie Przewodniej lub Formularzu Zamówienia.

9.6 Usługodawca wystawi na rzecz Klienta fakturę za każdą płatność Opłaty Abonamentowej przed terminem płatności lub po dokonaniu płatności, przy czym Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z punktem 9.5 niniejszych Warunków niezależnie od obowiązku Usługodawcy do wystawienia odpowiedniej faktury w tym zakresie.

9.7 W przypadkach, kiedy uiszczenie Opłaty Abonamentowej jest płatne po wystawieniu faktury, obowiązkiem Klienta jest uregulowanie Opłaty Abonamentowej w terminie wskazanym na fakturze.

9.8 Klient ma prawo zażądać od Usługodawcy dodania:

 • a) Lokalizacji, które zamierzają korzystać z Usług; lub

 • b) dodatkowych Usług,

wskazanych przez Klienta w Okresie Abonamentowym za pośrednictwem swojego Konta Klienta lub wysyłając pisemną prośbę na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 Warunków, i jeżeli takie dodatkowe Lokalizacje lub dodatkowe Usługi zostaną zaakceptowane przez Usługodawcę, Usługodawca odpowiednio powiadomi Klienta. Wynagrodzenie płatne przez Klienta na rzecz Usługodawcy za każdą dodatkową Lokalizację lub każdą dodatkową Usługę zostanie naliczone przez Usługodawcę, po czym Usługodawca wystawi Klientowi fakturę na takie wynagrodzenie, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty takiego wynagrodzenia zgodnie z punktem 9.6 niniejszych Warunków, przy czym obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dodatkową Lokalizację przez Klienta powstaje niezależnie od tego, czy taka Lokalizacja została już otwarta dla klientów Klienta oraz faktycznego świadczenia usług na rzecz klientów Klienta w ramach tej Lokalizacji. W celu uniknięcia wątpliwości, łączna kwota takiego wynagrodzenia zostanie doliczona do kwoty Opłaty Abonamentowej płatnej przez Klienta na rzecz Usługodawcy za Okresy Abonamentowy w kolejnym Okresie Płatniczym

9.9 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient postanowi zmniejszyć liczbę Lokalizacji korzystających z Usług lub liczbę Usług w trakcie:

 • a) Pierwotnego Okresu Obowiązywania Umowy lub Kolejnego Okresu Obowiązywania Umowy, w jakimkolwiek Okresie Abonamentowym:
  • i) Klient nie będzie uprawniony do żądania ponownego obliczenia i zmniejszenia, odpowiednio, Minimalnej Opłaty Abonamentowej w Pierwotnym Okresie Obowiązywania Umowy lub Opłaty Abonamentowej w Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy, a w związku z tym Klient nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek zwrotu ani jakiejkolwiek rekompensaty od Usługodawcy; oraz
  • ii) jeżeli z powodu takiego zmniejszenia liczba Lokalizacji korzystających z Usług będzie równa zeru i żadna Lokalizacja nie będzie korzystać z Usług, Usługodawca będzie uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie o tym Klienta, zaś Klient będzie zobowiązany do zapłaty opłaty za rozwiązanie umowy w wysokości równej łącznej kwocie Opłat Abonamentowych, które Klient musiałby zapłacić za Okresy Abonamentowe pozostałe w, odpowiednio, Pierwotnym Okresie Obowiązywania Umowy lub Kolejnym Okresie Obowiązywania Umowy; oraz
 • b) jakiegokolwiek Okresu Abonamentowego podczas oznaczonego okresu, na który Umowa została przedłużona zgodnie z treścią Listu Zmieniającego lub aneksu uzgodnionego między Stronami zgodnie z punktem 8.4 niniejszych Warunków, postanowienia, odpowiednio, Listu Zmieniającego lub wspomnianego aneksu pomiędzy Stronami, będą miały zastosowanie.

9.10 Jeżeli niektóre Lokalizacje korzystające z Usług zostaną dezaktywowane, Usługodawca umożliwi Klienta pobranie z Systemu danych osobowych i innych informacji zebranych w odniesieniu do takich Lokalizacji w powszechnie używanym formacie (np. w formacie Excel) oraz Usługodawca usunie dane osobowe i inne informacje ze wszystkich nośników danych, zgodnie z wymaganiami lub dozwolonymi przez prawo w ciągu 14 dni po dezaktywacji Lokalizacji.

9.11 Jeżeli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek części Opłaty Abonamentowej, Usługodawca będzie miał prawo do zawieszenia świadczenia wszystkich lub niektórych Usług do momentu zapłaty przez Klienta zaległego wynagrodzenia oraz/lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z punktem 8.7 niniejszych Warunków.

9.12 W przypadku opóźnienia po stronie Klienta w zapłacie jakiejkolwiek kwoty wynikającej z Umowy, Usługodawca zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowych opłat w wysokości przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, w tym (lecz nie wyłącznie) wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, z późniejszymi zmianami.

10. Potrącanie i rozliczanie otrzymanych pieniędzy

10.1 Usługodawca jest uprawniony do potrącenia wszelkich należności i roszczeń wobec Klienta z należnościami i roszczeniami Klienta wobec Usługodawcy.

10.2 Klient nie będzie uprawniony do potrącania jakichkolwiek należności i roszczeń wobec Usługodawcy z należnościami i roszczeniami Usługodawcy wobec Klienta

10.3 Wszelkie pieniądze otrzymane przez Usługodawcę od Klienta w ramach lub w związku z Umową będą zaliczane przez Usługodawcę według własnego uznania na poczet zapłaty określonych należności i roszczeń wynikających z Umowy, niezależnie od ich terminu wymagalności. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca jest uprawniony do zaliczania wszelkich pieniędzy otrzymanych przez Usługodawcę od Klienta w ramach lub w związku z Umową w pierwszej kolejności na poczet wszelkich zaległych odsetek, a w drugiej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych kwot głównych Opłat Abonamentowych.

11. Zapewnienia

11.1 Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń lub zapewnień w odniesieniu do jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie działania lub funkcjonalności Systemu lub jego Usług, która byłaby częściowo lub całkowicie wynikiem lub skutkiem danych, rejestrów lub innych informacji dostarczonych Usługodawcy przez Klienta lub przez osoby trzecie. Usługodawca nie udziela zapewnień ani gwarancji co do dokładności, precyzyjności lub niezawodności raportów, danych lub informacji generowanych przez System. Usługodawca nie udziela gwarancji ani rękojmi w zakresie prawnych lub fizycznych wad Systemu.

11.2 Klient potwierdza, że używał wersji demo Systemu oraz że jest w pełni świadomy i zna funkcjonalności Systemu oraz zakres świadczonych Usług. Klient dalej potwierdza, że jego decyzja o zakupie dostępu do Systemu jest oparta na używaniu przez niego wersji demo Systemu, a nie na jakichkolwiek obrazach, prezentacjach, materiałach opisowych lub innych dokumentach lub programach które były mu udostępnione za pośrednictwem strony internetowej w materiałach reklamowych lub podczas prezentacji dotyczących Systemu.

11.3 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługodawca nie może zagwarantować, że System będzie wolny od zakłóceń, zawieszeń lub błędu, a ponadto akceptuje fakt, że istnienie takich zakłóceń, zawieszeń lub błędów nie będzie interpretowane jako naruszenie Umowy przez Usługodawcę.

11.4 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dokładność działania Systemu zależy od dokładności danych lub informacji dostarczonych przez Klienta lub przez osoby trzecie i że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, ani szkody na osobie, ani też w odniesieniu do innych roszczeń lub żądań wnoszonych wobec Usługodawcy, jeżeli tego rodzaju szkody wynikły z danych lub informacji dostarczonych Usługodawcy przez Klienta lub przez osoby trzecie.

11.5 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie, Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie działania lub funkcjonalności Systemu, wynikających częściowo lub całkowicie z danych, rejestrów lub innych informacji dostarczonych przez Klienta lub przez osoby trzecie.

11.6 Klient zapewnia, że wszystkie dane, dokumentacja oraz informacje które prześle do Systemu będą:

 • a) dokładne, aktualne i kompletne;

 • b) wolne od jakichkolwiek wad lub błędów;

 • c) odpowiednie dla dorozumianych lub jawnych celów; oraz

 • d) nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

11.7 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie lub zawartych w szczegółowych zapewnieniach przekazanych wraz z Systemem, Umowa nie obejmuje żadnych innych warunków, postanowień ani zapewnień w odniesieniu do jakości, przydatności handlowej, dopuszczalności, przydatności do określonego celu, stanu, opisu, montażu, produkcji, działania Systemu lub jakichkolwiek umownych środków naprawczych z tytułu awarii Systemu.

11.8 Klient będzie zabezpieczać Usługodawcę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym osobistych, w związku z korzystaniem przez Klienta z Systemu.

12. Własność Intelektualna

12.1 Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że System jest przedmiotem praw autorskich i jest chroniony odpowiednimi prawami autorskimi.

12.2 W Okresie Obowiązywania Umowy lub w dowolnym czasie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Klient nie może dopuścić do żadnego działania lub dokonania czynności, które naruszałoby lub narusza prawa autorskie Usługodawcy i, bez ograniczania ogólności powyższego, Klient zobowiązuje się nie kopiować Systemu, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w Umowie.

12.3 Klient zwolni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz wszelkich roszczeń, kosztów i wydatków, jakie Usługodawca może ponieść lub ponosi w wyniku naruszenia przez Klienta postanowień dotyczących praw autorskich określonych w niniejszym punkcie 12 lub jakichkolwiek innych postanowień Umowy.

12.4 Klientowi nie przysługują w odniesieniu do Systemu inne prawa niż te określone w Umowie. Jeżeli nie zostało to wprost wskazane w Umowie, Klientowi nie wolno sprzedać, udzielić zgody na dalszą subskrypcję, dokonać cesji, przeniesienia lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć, wykorzystywać lub dysponować Systemem, Własnością Intelektualną lub Prawami Własności Intelektualnej do Systemu stronom trzecim (w tym w wyniku sukcesji, zmiany właściciela lub podmiotu kontrolującego), bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

12.5 Wszelkie prawa do Systemu oraz wszystkie jego kopie oraz Własność Intelektualna pozostają w każdym czasie własnością Usługodawcy. Klient nie nabywa ani nie zachowuje żadnych praw ani tytułów do Systemu, Własności Intelektualnej lub Praw Własności Intelektualnej.

13. Zasady odpowiedzialności oraz zwolnienie z odpowiedzialności

13.1 Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta i nie obejmuje utraconych korzyści, jeśli w ogóle wystąpią, lub jakichkolwiek strat pośrednich lub wynikowych. Odpowiedzialność Usługodawcy będzie ograniczona (w roku wykonywania Umowy) do kwoty równej Opłacie Abonamentowej za Okres Abonamentowy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za celowe uszkodzenie.

13.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek, pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez Klienta lub osobę trzecią, w tym między innymi za utratę obrotów, zysków, klientów lub renomy przedsiębiorstwa ani odpowiedzialności wobec innego podmiotu, w wyniku jakiegokolwiek działania, opóźnienia, błędów w Systemie lub braku jakichkolwiek danych lub informacji przekazanych w ramach Umowy lub w wyniku niemożności przekazania przez Usługodawcę aktualizacji lub nowych wersji Systemu lub w wyniku jakichkolwiek wad lub niedoskonałości Systemu. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za celowe uszkodzenie

13.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Klienta oraz urządzeń, systemów informatycznych i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do dostawców usług telekomunikacyjnych;
 • b) jakość i szybkość przesyłu danych wynikające z usług świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych;

 • c) niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług wynikające z nieprawidłowego działania usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient;

 • d) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie, a w szczególności włamaniami do urządzeń Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem urządzeń Klienta wirusami; ani
 • e) jakiekolwiek nieprawidłowe korzystanie z Systemu przez Klienta, tj. niezamierzone korzystanie z Systemu, użytkowanie niezgodne z Warunkami lub niezgodne z prawem.

13.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Systemu spowodowane działaniem siły wyższej. Działanie siły wyższej stanowi zdarzenie takie jak:

 • a) awaria elektryczna, internetowa lub telekomunikacyjna, która nie jest spowodowana przez stronę zobowiązaną;

 • b) ograniczenia rządowe (w tym odmowa lub anulowanie eksportu, importu lub innej licencji); lub

 • c) inne zdarzenie poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy,

a w przypadku awarii określonej w niniejszym paragrafie Usługodawca poinformuje Klienta o przyczynach niepowodzenia przez e-mail.

13.5 Klient ponosi całość ryzyka i odpowiedzialności z tytułu strat, szkód lub obrażeń ciała osób lub szkód w majątku Klienta lub osób trzecich, które wynikły z użytkowania lub posiadania Systemu, chyba że odpowiedzialność za powyższe szkody ponosi Usługodawca na mocy jakichkolwiek przepisów prawnych, których stosowania nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmienić.

13.6 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych i informacji wprowadzonych do Systemu przez Klienta oraz sposób, w jaki Klient korzysta z Systemu i Usług.

13.7 Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, którym udostępnia System za pośrednictwem własnego Konta Klienta, tak jak za własne działania lub zaniechania

13.8 Klient zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności i poniesie koszty z tytułu wszelkich wydatków, szkód, zobowiązań i kosztów (w tym w zakresie kosztów obsługi prawnej), jakie Usługodawca lub osoba trzecia mogą ponieść w wyniku:

 • a) jakichkolwiek naruszeń Umowy przez Klienta lub pracowników Klienta, jego przedstawicieli lub wykonawców;

 • b) jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań lub zaniechań Klienta lub pracowników Klienta, jego przedstawicieli lub wykonawców;

 • c) przekazywania danych przez Klienta;

 • d) użytkowania Systemu przez Klienta;

 • e) korzystania lub polegania przez osobę trzecią na jakichkolwiek danych lub informacjach przesłanych do Systemu; lub

 • f) naruszenia przez osobę trzecią praw autorskich do jakichkolwiek danych lub informacji przesłanych do Systemu.

14. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

14.1 Dane osobowe klientów Klienta będą przetwarzane przez Strony zgodnie z warunkami i postanowieniami załącznika do przetwarzania danych osobowych zawartego w Załączniku 1 do niniejszych Warunków, które stanowią integralną część niniejszych Warunków i Usługodawca zgadza się na takie przetwarzanie takich danych.

14.2 W każdym przypadku, w którym Usługodawca nie będzie traktowany jako indywidualny kontroler danych osobowych Klienta, jego pracowników lub jego klientów, Strony zawrą odrębną umowę przetwarzania danych.

14.3 W celu uniknięcia wątpliwości, akceptując niniejsze Warunki i podpisując Umowę, Klient akceptuje zasady i warunki, zgodnie z którymi wszystkie dane osobowe Klienta, jego pracowników i klientów będą przetwarzani przez Usługodawcę.

15. Poufność

15.1 Strony zobowiązują się i przyjmują do wiadomości, że będą, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, zachowywać w poufności wszelkie Informacje Poufne i bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie ujawniać ich osobom trzecim oraz nie wykorzystywać ich w celach innych, niż te, które wprost wynikają z Umowy.

15.2 Klient nie może:

 • a) dekompilować, rozczłonkowywać, stosować inżynierię odwrotną, kopiować, tworzyć opracowań kodu źródłowego, robić notatek, powielać, zachowywać, gromadzić, zapisywać, dokumentować lub duplikować w jakiejkolwiek części Informacji Poufnych Usługodawcy, przekazywanych w formie pisemnej, elektronicznej lub w jakiejkolwiek innej formie zapisu; oraz
 • b) podejmować prób zmiany wersji, modyfikacji lub ulepszeń w zakresie Informacji Poufnych Usługodawcy,

bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

15.3 Klient zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od daty otrzymania żądania od Usługodawcy lub daty rozwiązania Umowy, zwrócić lub zniszczyć wszystkie Informacje Poufne Usługodawcy będące w posiadaniu Klienta lub pod jego kontrolą, oraz Klientowi nie wolno zachować, zarejestrować, przechowywać, dokumentować lub zapisywać w formie elektronicznej jakichkolwiek Informacji Poufnych Usługodawcy.

15.4 Zobowiązanie Stron do poufności, o którym mowa w punkcie 15 (Informacje Poufne), (Zobowiązanie do Zachowania Poufności) nie będzie dotyczyć Informacji Poufnych, które/jeśli:

 • a) Strona zobowiązana do przestrzegania Zobowiązania do Zachowania Poufności może udokumentować, że posiadała takie Informacje Poufne w chwili ujawnienia jej przez drugą Stronę;
 • b) Informacje Poufne są lub staną się publicznie dostępne lub publicznie dostępne inaczej niż poprzez działanie lub zaniechanie Strony zobowiązanej do przestrzegania Zobowiązania do Zachowania Poufności, jej przedstawicieli, pracowników lub przedstawicieli;
 • c) Informacje Poufne są uzyskiwane przez Stronę zobowiązaną do przestrzegania Zobowiązania do Zachowania Poufności przez osobę trzecią, która ma prawo do posiadania takich materiałów i informacji, i nie jest związana Zobowiązaniem do Zachowania Poufności bezpośrednio lub pośrednio wobec drugiej Strony; lub
 • d) Informacje Poufne muszą zostać ujawnione odpowiednim stronom trzecim, organom lub sądom zgodnie z obowiązującym prawem lub zgodnie z przepisami i wytycznymi obowiązującymi na giełdzie, na której mogą być wymienione akcje Usługodawcy, pod warunkiem, że Informacje Poufne są ujawniane wyłącznie niezbędnym oraz Strona ujawniająca takie informacje powiadamia drugą Stronę o takim ujawnieniu niezwłocznie, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od daty takiego ujawnienia.

16. Reklamacje

16.1 Klient ma prawo wnosić reklamacje w odniesieniu do Usług i Systemu do Usługodawcy.

16.2 Reklamację można wnieść do Usługodawcy pocztą tradycyjną, e-mailem lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej. Reklamację należy przesłać na adresy wskazane w punkcie 18 niniejszych Warunków.

16.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Klienta, adres e-mail będący loginem Klienta do Systemu, szczegółowy opis zastrzeżeń w odniesieniu do Usług lub Systemu oraz adres pocztowy Klienta.

16.4 Jeżeli informacje podane przez Klienta są niewystarczające lub Usługodawca wymaga więcej informacji, aby udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta, Usługodawca zażąda od Klienta dostarczenia takich dodatkowych informacji. Datę otrzymania dodatkowych informacji i informacji niezbędnych do odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta uznaje się za datę rzeczywistego złożenia przez Klienta reklamacji.

16.5 Fakt rozpatrywania reklamacji nie zwalnia Klienta od terminowego ponoszenia wszelkich opłat wynikających z Umowy na rzecz Usługodawcy.

16.6 Wszelkie pozostałe pytania i uwagi należy przesyłać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 niniejszych Warunków lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej

17. Usługodawca, prawo właściwe oraz jurysdykcja

17.1 W zależności od siedziby lub miejsca zamieszkania Klienta, prawo właściwe oraz jurysdykcję Umowy ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Siedziba lub miejsce zamieszkania Klienta Nazwa Usługodawcy

Prawo właściwe

Jurysdykcja
Unia Europejska i wszystkie inne kraje poza Australią i Nową Zelandią Perfect Gym Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540912, NIP: 9512387811, REGON: 360716544, o kapitale zakładowym 132,430.90 zł w całości wniesionym Prawo polskie

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie: 1) na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa. Językiem postępowania będzie: (i) język polski w przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, (ii) język angielski w przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską lub 2) przed polskim sądem wyznaczonym zgodnie z miejscem, w którym Usługodawca ma swoją siedzibę.

18. Dane kontaktowe Usługodawcy

Nazwa Usługodawcy

Adres pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu

Perfect Gym Solutions S.A.

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

contact@perfectgym.com

(+48) 22 307 34 04

19. Postanowienia końcowe

19.1 Treść Warunków jest dostępna na www.perfectgym.com/pl/terms i za pośrednictwem Systemu.

19.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Zmienione Warunki wejdą w życie po opublikowaniu poprawionej wersji Warunków na Stronie Internetowej. Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę o każdej zmianie niniejszych Warunków nie później niż na 5 Dni Roboczych przed datą wejścia w życie zmienionych Warunków. Zmienione Warunki będą wiążące dla Klienta, o ile Klient nie wypowie Umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami lub wyśle Usługodawcy powiadomienie zgodnie z punktem 8.3 niniejszych Warunków.

19.3 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako wyłączające, ograniczające lub modyfikujące stosowanie jakichkolwiek przepisów, których nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmodyfikować.

19.4 W razie sprzeczności postanowień Warunków z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Warunków stosuje się te przepisy, a pozostała część Warunków pozostaje w mocy.

Aktualizacja: 26.07.2019

 

Aneks w zakresie Przetwarzania Danych ( ważny od: 01.06.2021 )

Załącznik nr 1 do Warunków Świadczenia Usług – Przetwarzanie danych osobowych

Usługodawca i Klient (Strony, a każdy indywidualnie jako Strona) zgadzają się, że niniejszy Załącznik nr 1 do Warunków Świadczenia Usług – Przetwarzanie danych osobowych (dalej Załącznik) określa ich obowiązki w zakresie przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa Danych Klienta, jego pracowników oraz jego klientów. Załącznik stanowi integralną część Umowy. Ponadto Strony zgadzają się, że o ile nie zawarły oddzielnej umowy przetwarzania danych osobowych (dalej Umowa PPD), niniejszy Załącznik reguluje kwestie dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia Usług na rzecz Klienta.

I. Definicje

Administrator Danych Osobowych (ADO) - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku świadczenia Usług ADO może być Perfect Gym Solutions S.A. lub Klient powierzający dane do przetwarzania Perfect Gym Solutions S.A., w zależności od celu i zakresu przetwarzanych danych osobowych.

Dane Klienta - wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta (lub w jego imieniu) w wyniku korzystania z Usług.

Dane osobowe/dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Podmiot przetwarzający/procesor danych (PPD) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ADO.

Podmiot podprzetwarzający/podprocesor danych (Podprzetwarzający) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe rzecz Podmiotu przetwarzającego, po uzyskaniu zgody Administratora danych osobowych udzielonej Podmiotowi przetwarzającemu na dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych do Podprzetwarzającego.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO - rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych);


II. Cel przetwarzania danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy na świadczenie Usług

III. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego

1. Strony zgadzają się, że Klient jest administratorem danych osobowych (ADO), a Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym (PPD), z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • a) Klient pełni rolę PPD, a Usługodawca jest podmiotem Podprzetwarzającym;
 • b) Usługodawca pełni rolę ADO w zakresie administrowania danymi osobowymi w celu prowadzenia badań statystycznych i przygotowywania analiz na potrzeby rozwoju oprogramowania wchodzącego w skład Usług oraz wykorzystywania narzędzi Google Analytics.

2. W przypadku gdy Usługodawca pełni rolę PPD lub Podprzetwarzającego, przetwarza wówczas dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta

3. W przypadku, gdy Klient jest PPD, gwarantuje on, iż wyznaczenie Usługodawcy jako Podprzetwarzającego zostało zatwierdzone przez odpowiedniego ADO

4. Usługodawca oświadcza, iż odbiorcami Danych Klienta, w tym jego pracowników i klientów są podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi programistyczne w zakresie rozwoju i utrzymania aplikacji oraz systemu (m.in. Perfect Gym Go Sp. z o.o.), jak również serwisu sprzętu i oprogramowania, usług Microsoft 365, usług Google oraz podmioty świadczące na rzecz ADO obsługę prawną, konsultingową i audytorską, ubezpieczeniową, windykacyjną czy archiwizacyjną

5. Strony oświadczają, że:

 • a) podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
 • b) poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązują się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO;
 • c) wywiązują się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO;
 • d) zobowiązują się do niezwłocznego informowania o stwierdzonych incydentach dotyczących powierzonych danych osobowych i współpracy przy usuwaniu jego skutków oraz badaniu przyczyn jego wystąpienia;
 • e) oszacowały ryzyka oraz, jeżeli wymagana jest przez Obowiązujące Przepisy Dotyczące Ochrony Prywatności, wykonały również ocenę skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA);
 • f) zobowiązują się do wskazania miejsca przetwarzania danych osobowych na wniosek i udostępnić Stronie do wglądu to miejsce;
 • g) zobowiązują się do prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;
 • h) zobowiązują się do niezwłocznego, tj. w ciągu 24 h od powzięcia informacji, poinformowania Strony o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych w ramach świadczenia Usług

6. PPD niezwłocznie informuje ADO, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Obowiązujących Przepisów Dotyczących Ochrony Prywatności

7. Strony zapewniają, iż udostępnią ADO (z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej) wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych Obowiązujących Przepisach Dotyczących Ochrony Prywatności oraz umożliwią ADO lub audytorowi upoważnionemu przez ADO przeprowadzanie audytów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonych usług. Jeśli wymagania ADO dotyczące audytu nie mogą być zasadnie spełnione za pomocą raportów z audytu, dokumentacji lub informacji o zgodności, którymi dysponuje PPD, PPD zareaguje bezzwłocznie na dodatkowe instrukcje ADO dotyczące audytu. Przed rozpoczęciem audytu Strony wspólnie uzgodnią zakres, termin, czas trwania, wymagania dotyczące kontroli i dokumentacji oraz opłaty z tytułu audytu, o ile wspomniany wymóg uzgodnienia nie przyczyni się do nieuzasadnionego nadmiernego opóźniania audytu.

8. Po zakończeniu przetwarzania w imieniu ADO, PPD powinien zwrócić lub usunąć dane osobowe na wyraźne polecenie ADO.

9. PPD zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w przypadku upływu okresu na jaki Umowa została zawarta lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.

10. Strony oświadczają, iż nie planują transferu danych poza EOG, jednak taki transfer mogą prowadzić ich dostawcy usług chmurowych np. usługi Microsoft 365 czy Google Analytics. Transfer danych poza EOG może obejmować dane Klientów, jak również ich pracowników i klientów.

 

Aneks w zakresie Przetwarzania Danych ( ważny do: 31.05.2021 )

Załącznik 1

Niniejszy Aneks w zakresie Przetwarzania Danych (Aneks) jest wprowadzany przez Usługodawcę i Klienta (Strony, a każdy indywidualnie jako Strona) i stanowi integralną część warunków świadczenia usług Perfect Gym (Warunki). W niniejszym Aneksie wszystkie terminy, o ile nie wskazano inaczej, będą miały odpowiednie znaczenia przypisane im w Warunkach

W związku z tym, że Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta.

W związku z tym, że Strony zamierzają ustalić swoje odpowiednie obowiązki i stanowiska w odniesieniu do Prawa Ochrony Prywatności UE (zdefiniowanego poniżej).

W związku z powyższym, za dobre i wartościowe rozważenia, o których wystarczalności i przyjęciu niniejszym się potwierdza, Usługodawca i Klient zgadzają się dodać następujące postanowienia do Warunków, niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w Umowie:

a) Definicje Prywatności
The following terms shall have the following meanings:

Obowiązujące Przepisy Dotyczące Ochrony Prywatności oznaczają wszystkie obowiązujące międzynarodowe, krajowe, federalne i stanowe przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności (w tym przepisy dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w UE w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z określeniem poniżej, w Unii Europejskiej);

Kontroler oznacza podmiot, który określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

Prawo Ochrony Prywatności UE oznacza rozporządzenie UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wszelkie obowiązujące przepisy krajowe wprowadzone na jego podstawie lub zgodnie z nim; oraz dyrektywę UE 2002/58/WE i wszelkie obowiązujące przepisy krajowe wdrażające ją; w każdym przypadku, w brzmieniu zmienionym lub zastąpionym; oraz

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, tożsamość genetyczna, umysłowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

b) Rola Stron
Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że Klient jest Kontrolerem Danych Osobowych dotyczących swoich pracowników i klientów. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest również niezależnym Kontrolerem Danych Osobowych, które przetwarza na temat pracowników lub klientów Klienta w celu świadczenia Usług (zarówno Klienta, jak i klientów Klienta). W żadnym wypadku Strony nie przetwarzają jako wspólni Kontrolerzy, danych osobowych, które każdy z nich gromadzi o klientach Klienta.

c) Własność Danych
W stosunkach między Stronami każda ze Stron posiada wszystkie dane gromadzone przez daną Stronę. Jeśli chodzi o Usługodawcę, takie dane mogą obejmować, bez ograniczeń: informacje zebrane od Klienta, jego pracowników lub klientów podczas korzystania z Usług (takie jak dane osobowe przesłane przez pracowników lub klientów Klienta, zachowanie aplikacji, informacje przeglądarki lub dane cookie, które mogą zostać odczytane lub wdrożone przez Usługodawcę); adresy IP oraz informacje o urządzeniu mobilnym. Powyższe obejmuje ponadto wszelkie raporty utworzone, zestawione, przeanalizowane lub uzyskane przez Stronę w odniesieniu do takiego użytkowania. Sposoby zbierania danych przez Usługodawcę znajdują odzwierciedlenie w jego warunkach świadczenia usług, które Usługodawca zaleca Klientowi przeglądać od czasu do czasu.

d) Zgodność
Każda ze Stron, jako niezależny Kontroler Danych Osobowych przetwarzanych w zakresie pracowników i klientów Klienta, wypełnia swoje obowiązki wynikające z Obowiązujących Przepisów Dotyczących Prywatności. W szczególności każda ze Stron przetwarza Dane Osobowe pracowników i klientów Klienta wyłącznie w celach, które zostały odpowiednio zgłoszone pracownikom i klientom Klienta (zgodnie z poniższymi postanowieniami) i zapewnia ich legalne podstawy przetwarzania Danych Osobowych pracowników i klientów zgodne z wymogami Obowiązujących Przepisów Dotyczących Prywatności oraz wszelkie niezbędne zgody uzyskane od pracowników i klientów Klienta.

e) Przejrzystość
Każda Strona będzie zawsze przestrzegać swoich opublikowanych zasad i warunków, polityki prywatności i plików cookie oraz ujawnień. Każda ze Stron zapewnia, że jej usługi obejmują wyraźnie zamieszczone warunki, politykę prywatności i ciasteczka, które opisują w prawnie wystarczający sposób Dane Osobowe, które gromadzi, sposób ich używania i udostępniania takich Danych Osobowych oraz w jaki sposób pracownicy i klienci mogą wybrać z takiego użycia zgodnie z Obowiązującymi Przepisami Dotyczącymi Prywatności. W szczególności, Klient zgadza się, że:

 • i. zadba o to, aby uzyskał swobodnie udzieloną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę klientów i klientów Klienta zgodnie z prawem UE w zakresie prywatności, o ile taka zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych,
 • ii. opisze wykorzystanie Danych Osobowych dla pracowników i klientów Klienta;

 • iii. będzie przestrzegać Obowiązujących Przepisów Dotyczących Prywatności, przekazując odpowiednie informacje dotyczące przetwarzania danych pracownikom i klientom Klienta,

w odniesieniu do umieszczania lub uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek Danych Osobowych dotyczących pracowników Klienta i ich klientów w ramach Usług.

f) Porady nie prawne
Usługodawca może dostarczyć Klientowi zalecane warunki i zasady, politykę prywatności lub treść ujawnienia informacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie będzie polegać na takiej zalecanej treści, która zastępuje porady prawne i że sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienia w swoich warunkach, zasadach prywatności lub na swoich stronach internetowych.

g) Bezpieczeństwo
Każda ze Stron wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych pracowników i klientów Klienta przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, zgodnie z wymogami Obowiązujących Przepisów Dotyczących Prywatności.

h) Współpraca
Jeżeli którakolwiek ze Stron otrzyma jakiekolwiek zapytanie, skargę lub korespondencję (zawiadomienie od strony trzeciej) od osoby fizycznej, organu regulacyjnego lub innej strony trzeciej dotyczące przetwarzania Danych Osobowych klientów lub pracowników Klienta w związku z Usługami, niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę, a Strony będą współpracować w dobrej wierze i jeśli będzie to zasadnie konieczne w celu spełnienia wymagań takiego zawiadomienia od strony trzeciej.

i) Międzynarodowe przekazywanie danych
Żadna ze Stron nie będzie przetwarzać (ani zezwalać żadnej osobie trzeciej na przetwarzanie) żadnych Danych Osobowych dotyczących obywateli UE na terytorium znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że najpierw wdroży odpowiednie zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa prywatności UE, aby umożliwić występowanie takiego przetwarzania zgodnie z prawem poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W zakresie, w jakim występuje konflikt między Warunkami a niniejszym Aneksem, postanowienia niniejszego Aneksu będą obowiązywały i miały pierwszeństwo.